در خصوص خروج از کشور دانشجویان مشمول در ایام اربعین حسینی
1398/4/31
برگزاری اندیشکده مطالعات فقه محیط زیست بسیج اساتید دانشگاه مازندران در دانشکده الهیات
1398/4/12
برگزاری کارگاه معناشناسی توسط دکتر مهدی باقری در دانشکده الهیات
1398/4/12
برگزاری آزمون مصاحبه دکتری و همچنین استعداد درخشان رشته علوم قرآن و حدیث
1398/4/9
نشست علمی فرهنگی اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی با حضور رئیس دانشگاه با موضوع معاد،مرگ آگاهی و زندگی
1398/3/12
برگزاری نشست تخصصی با عنوان بررسی تحلیلی اندیشه های کاربردی استاد مطهری در عصر حاضر
1398/2/21