افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده الهیات، خانمها زهرا پورطهماسب مقام نخست حفظ قرآن کریم ،زهرا سلطان پور مقام اول حفظ قرآن کریم و رقیه رضایی مقام دوم حفظ کل قرآن کریم در مسابقات ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
1398/7/15
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهی و کشوری
1398/7/6
برگزاری نشست علمی فرهنگی واقعه غدیر در دانشکده الهیات ومعارف اسلامی با سخنرانی دکتر حلیمی
1398/6/10
دفاع از پایان نامه ارشد خانم زهرا کرم بین
1398/6/10
دفاع از پایان نامه ارشد خانم طاهره راستین
1398/6/10
برگزاری نشست علمی فرهنگی واقعه غدیر در دانشکده الهیات همراه با اعطای گواهی فرهنگی
1398/6/9