کسب عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر در جشنواره های خیام و پروفسور حسابی ایران توسط خانم خدیجه آقاجانی
1398/1/26
برگزاری کارگاه قرآن و مستشرقان - مدرس خانم دکتر نیلساز استادیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
1398/1/17
برگزاری کارگاه معناشناسی تاریخی- مدرس جناب آقای محمد حسن شیرزاد و جناب آقای محمد حسین شیرزاد
1397/12/22
دفاع از پایان نامه ارشد آقای بابک هادیان
1397/12/22
کسب عنوان دانشجو ی برتر و پژوهشگر برتر در جشنواره های برتر ایران توسط خانم ندا راه بار
1397/12/20
فراخوان دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری
1397/12/20