دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی