نشریات دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1-     نشریه   فاطر  

سردبیر: خانم سیده فاطمه رضایی

گروه فلسفه و کلام اسلامی

 

2-     نشریه نگین عرش

سردبیر: خانم حدیثه خداشناس

گروه معارف اسلامی

 

 3-     نشریه بشری

سردبیر: محمد علی خالقی

گروه علوم قرآن و حدیث