نشست صمیمی کارکنان با رئیس دانشکده
1397/11/14
برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1397/11/10
برگزاری جلسات دفاع ازپایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1397/11/10
به آگاهی دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند در راستای کاهش هزینه های مربوط به تهیه و نگهداری پایان نامه ها و رساله های مربوط به این مقاطع
1397/11/1
برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی بررسی توانایی علمی برای بررسی پرونده و مصاحبه با متقاضیان جذب هیات علمی،فراخوان شهریور1397
1397/10/8
برگزاری کارگاه های پژوهشی توسط اساتید هئیت علمی دانشکده به مناسبت هفته پژوهش
1397/10/8