• فصلنامه قرآن و علوم بشری
  • فصلنامه کاوشهای دینی