معرفی مرکز رایانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی  
 این مرکز آماده خدمت رسانی به دانشجویان محترم می باشد.