دبیران انجمن های علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

گروه علوم قرآن و حدیث:

محمد علی خالقی (دریافت فایل گزارش عملکرد)

گروه فلسفه و کلام اسلامی:

سیده فاطمه رضایی

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی:

محسن نادری

گروه معارف اسلامی:

حدیثه خداشناس