مدیر گروه: دکتر محمد محسنی دهکلانی   

ردیف           نام و نام خانوادگی                     مرتبه علمی  پست الکترونیک

 

روزمه


 

 

1

 

دکترعلی اکبر ایزدی فرد استاد ali85akbar@yahoo.com دریافت    

 

    2

 

 

دکتر محمّد مهدی زارعی  استادیار mz14513543@yahoo.com دریافت

 

3

 

 

دکتر محمّد محسنی دهکلانی  دانشیار mmdehkalany@yahoo.com دریافت

 

4

 

 

دکتر سعید ابراهیمی  استادیار saeblaw2000@yahoo.com دریافت

 

5

 

 

دکتر علی اکبر جهانی استادیار aajahani110@yahoo.com دریافت