مدیر گروه:  حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمّد اسماعیل قاسمی طوسی
 
 

 

ردیف    

 

نام و نام خانوادگی                                                 مرتبه علمی             پست الکترونیک                                    رزومه        

 

 دکتر حسین کاظمی استادیار kazemi3737@yahoo.com

دریافت

 

 

 

2

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمّد اسماعیل قاسمی طوسی استادیار m_ghasemi_80@yahoo.com

دریافت

 

 

 

3


 دکتر محمود خونمری استادیار khonamri@yahoo.com دریافت

 

4


حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرحمن باقرزاده لداری استادیار rahman114@mihanmail.ir دریافت

 

دکتر حمیدرضا منیری حمزه کلایی استادیار h.moniri@umz.ac.ir

دریافت

 

 

 

دکترعباس بخشنده بالی استادیار a.bakhshandehbali@umz.ac.ir

دریافت

 

 

7 دکترمهران رضایی استادیار m.rezaee@umz.ac.ir دریافت