مدیر گروه: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود دیانی
 
اعضای گروه 
 

 

ردیف      


نام و نام خانوادگی                          مرتبه علمی         پست الکترونیک رزومه     

 

1


 دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی دانشیار dr.azadboni@yahoo.com دریافت

 

2


حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود دیانی استادیار mahmooddayyani@yahoo.com دریافت
3 خانم دکتر فرشته ابوالحسنی نیارکی استادیار f.abolhasani@umz.ac.ir

 دریافت