نام : مهرداد 
نام خانوادگی : ابراهیمی طوری
تحصیلات : کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
سمت: (مدیر اجرایی مجله و فصلنامه -کارشناس پژوهشی)
پست الکترونیکی : nahad.ebrahimi@ gmail.com
تلفن تماس:     35302600-011

شرح وظایف
الف ) کارشناس پژوهشی
1- ارتباط  با مدیران گروهها در خصوص فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی
2- برگزاری نشست های علمی پژوهشی  در دانشکده در هفته پژوهش 
3- اطلاع رسانی در امور پژوهشی استادان 
4- هماهنگی و همکاری جهت برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
5- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق ، روش مقاله نویسی 
6- تهیه بانک اطلاعاتی اساتید و گروههای آموزشی همکاران پژوهشی 

ب) مدیر اجرایی مجله های کاوشهای دینی ، قرآن و علوم بشری 
1-هماهنگی با مدیر مسئول و سردبیر برای برگزاری جلسات 
2- تنظیم صورتجلسات مجله 
3- بازدید روزانه از سامانه نشریات 
4- دریافت چکیده مقالات جهت طرح در جلسه برای داوری
5- ارسال مقاله برای داوران با هماهنگی مدیر مسئول و سردبیر
6- تهیه بانک اطلاعاتی داوران اساتید و گروههای آموزشی
7- ارسال پاسخ به سوال صاحبان مقاله 
8- ارسال نظر داوران به همراه فایل پیوستی برای صاحبان مقاله
9-فرستادن مجله های شماره جدید به آدرس نویسنده 
10- پی گیری مراحل هرشماره از سفارش مقاله تا توزیع مجله 
11- تهیه گزارش های شش ماهه از عملکرد مجله و ارائه آن به مدیر مسئول