نام : سیدابراهیم
نام خانوادگی : حسینی
تحصیلات : کارشناسی ارشد جامعه شناسی
سمت: (مدیر اجرایی مجله و فصلنامه -کارشناس پژوهشی)
پست الکترونیکی :
تلفن تماس:     35302503-011

 شرح وظایف 
1-هماهنگی با مدیر مسئول و سردبیر برای برگزاری جلسات 
2- تنظیم صورتجلسات مجله 
3- بازدید روزانه از سامانه نشریات 
4- دریافت چکیده مقالات جهت طرح در جلسه برای داوری
5- ارسال مقاله برای داوران با هماهنگی مدیر مسئول و سردبیر
6- تهیه بانک اطلاعاتی داوران اساتید و گروههای آموزشی
7- ارسال پاسخ به سوال صاحبان مقاله 
8- ارسال نظر داوران به همراه فایل پیوستی برای صاحبان مقاله
9-فرستادن مجله های شماره جدید به آدرس نویسنده 
10- پی گیری مراحل هرشماره از سفارش مقاله تا توزیع مجله 
11- تهیه گزارش های شش ماهه از عملکرد مجله و ارائه آن به مدیر مسئول