نام : فرزاد
نام خانوادگی : سوادکوهی
تسمت:  کارشناس فرهنگی
پست الکترونیکی :
تلفن تماس: 35302505-011

شرح وظایف:
کارشناس فرهنگی

1- هماهنگی و معرفی دانشجویان برای تشکیل گوهها و کانون فرهنگی ، هنری، ادبی به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه .
2- معرفی متقاضیان برگزاری اردوهای زیارتی به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه .
3-شرکت در جلسات شورای فرهنگی دانشکده ، دانشگاه ( به عنوان نماینده) 
4- برقراری ارتباط اداری میان انجمن های علمی ومعاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه .
5- پیگیری کلیه مصوبه ها و دستور العمل های صادره از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه .