نام :وسیه

نام خانوادگی : غفاری چراتی

تحصیلات : کارشناس ارشد

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس: 35302627-(011)