نام : محمّد
نام خانوادگی : حسن تبارشوبی
تحصیلات : کارشناسی تربیت معلم علوم قرآنی
سمت: مسئول آموزش
پست الکترونیکی : mhasantabar@ yahoo.com
تلفن تماس:     35302504-011


شرح وظایف:
الف )کارشناس آموزش
1- ثبت دروس ارائه شده در هرنیمسال .
2- ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود در شروع هر سال تحصیلی .
3- چینش و کلاس بندی دروس ارائه شده  هرترم (اعم ازکارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری). 
4- برنامه ریزی امتحانی برای پایان هر نیمسال تحصیلی در هرسه مقطع (ارائه برنامه امتحانی به اساتید - برنامه ریزی تاریخ و ساعت هر امتحان - 
چینش صندلی ها و آماده سازی سالن امتحانات - تکثیر سوالات امتحانی - گرفتن لیستهای حضوروغیاب امتحانی - چینش مراقبین و شمارش و تحویل
اوراق امتحانی به اساتید ) .
5- انجام فرایند فارغ التحصیلی و درخواستهای آموزشی در طول هر نیمسال تحصیلی .
6- صدور ابلاغ های تدریس و قراردادهای اساتید حق التدریس و هیأت علمی دانشکده در هرنیمسال تحصیلی .
7- اخذ لیستهای حضور و غیاب کلاسها و ابلاغ اساتید در شروع هر نیمسال .
8- کنترل کلیه فعالیتهای مربوط به آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی اعم از اخذ واحدهای کمتر و بیشتر از حد مجاز آموزشی - رعایت یا عدم رعایت
پیش نیازهاو...
9- صدور گواهی اشتغال به تحصیل .