نام : بهرام

نام خانوادگی : کریمی

سمت: کارشناس گروه معارف اسلامی
پست الکترونیکی : 
تلفن تماس:     35302608-011

شرح وظایف:
1- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه معارف برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی .
2- مکاتبه برای اعلام نیاز دانشکده های تابعه پردیس به دروس معارف اسلامی.
3- تدوین و تنظیم بالغ بر 300 واحد درسی دروس عمومی ، معارف  اسلامی برای دانشجویان دانشکده های 9 گانه پردیس داشگاه در یک بازه طویل زمانی و تنقیح زمانی برنامه پس از تغییرات متداول وهماهنگی های مکرر وسپس تکمیل برنامه و ابلاغ و ارسال آن به دانشکده ها.
4-تهیه و تنظیم متداول صورتجلسات گروه های آموزشی و ارسال آن و پس از تکمیل به معاونت مربوطه در مرکز قم.
5- پاسخ به مکاتبات ماهانه و دوری وفصلی و سالیانه معاونت  آموزشی و پژوهشی  استادان و دروس معارف اسلامی.
6-تهیه و تنظیم و تکمیل نرم افزار ارزیابی اساتید عضو هیأت علمی گروه پس از اخذ اطلاعات خام هریک از اساتید در باره فعالیت های علمی و آموزشی گوناگون در طی یک دوره یک ساله.
7- تهیه و تنظیم و تکمیل فرم شماره 20 معاونت فوق الذکر درخصوص اطلاعات تفصیلی دروس ارائه شده در طول ترم تحصیلی جاری به تفکیک اساتید مربوطه و تعداد آنها.
8- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان در موضوعات گوناگون از طریق ارتباط و تعامل با آموزشهای دانشکده  ها با اساتید مدعو.
9- تهیه آمار و ارقام نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای معاونت آموزشی دانشگاه ، نهاد نمایندگی و ...
10- انجام ارزیابی محتوای دروس معارف اسلامی و اساتید مربوطه به وسیله نظر خواهی از دانشجویان وارسال ان به معاونت آموزشی ، پژوهشی استادان و درو سمعارف اسلامی در قم.