دکتر محمّد مهدی زارعی 

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده