جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای فرشید رجبی
1397/9/19
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم فرزانه آقاجان نسب
1397/9/19
نشست عمومی پرسش و پاسخ پیرامون مسائل آموزشی و رفاهی دانشکده الهیات
1397/9/19
اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه
1397/9/19
انتخابات تعیین اعضای حقیقی و اعضای کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه دانشگاه
1397/9/12
پنجمین نشست صمیمی رییس دانشگاه و اعضای هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1397/8/28