خانم دکتر زینب السادات حسینی 

معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده