دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی خانم سیده فاطمه برهانی
1398/10/29
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی خانم سیده فاطمه حسینی
1398/10/29
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث خانم فاطمه جهانیان
1398/10/23
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم حوریه شعبان نیاء
1398/10/17
برنامه هفته پژوهش، فناوری دانشکده الهیات ومعارف اسلامی- دانشگاه مازندران – 16-23/9/1398
1398/10/10
انتصاب دکتر محمود دیانی یه عنوان مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی
1398/10/9