اخلاق پژوهشی

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی 

مصادیق تخلفات پژوهشی

همانندجو

آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان‌نامه‌ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها

فرآیند استفاده از سامانه همانند جو توسط دانشجویان مطقع دکتری دانشگاه مازندران 

فرآیند استفاده از سامانه همانندجو توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

گرنت

فرصت های مطالعاتی

آئین نامه های نشر

دوره پسا دکتری

پاداش مقالات (مجلات)

پاداش مقالات همایش ها

شرکت در گردهمایی های علمی

پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

برگزاری کارگاه و گردهمایی های علمی