نام :  عبدالمجید
نام خانوادگی : رحیمیان
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سمت: مدیر امور اداری  و مالی
پست الکترونیکی : 
تلفن تماس:      35302607-011


شرح وظایف :
1-شرکت در جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشکده حسب مورد در مسائل اداری ، مالی و پشتیبانی .
2- نظارت برا حسن انجام کار و اجرای قوانین و مقررات اداری و مالی درواحدها خصوصاً دبیرخانه  ، کارگزینی ، اموال ، انبارو خدمات دانشکده .
3- نظارت دقیق بر ورود و خروج و نقل و انتقال اموال ،تجهیزات و کالای مصرفی  .
4-نیاز سنجی ، پیش بینی و تهیه لیست کالاهای مصرفی و تجهیزات مورد نیاز دانشکده .
5- تهیه و اعلام نیازهای تعمیرات و نگهداری به مقامات مسئول و پیگیری تاحصول نتیجه.
6- پیش بینی نیازهای آموزشی کارکنان جهت توانمند سازی آنان در ارائه خدمات بهینه و اثربخش.
7- مطالعه در زمینه  بررسی مشکلات و تنگناهای اداری ، مالی و پشتیبانی دانشکده و برنامه ریزی و پیگیری لازم در جهت حل آن.
8- صدور برگه های مرخصی ساعتی ، روزانه و ماموریت کارکنان پس از تأیید مسئول مربوطه .
9- کنترل حضور و غیاب کارکنان ، نظارت بر ورود و خروج و ارائه تذکرات لازم.
10- ارزیابی کارکنان و تهیه گزارش برای مقامات مسئول.
11- تهیه و ارسال درخواست کالا ، خدمات و تجهیزات  مورد نیاز اعضای هیات علمی و کارمندان به سازمان مرکزی دانشگاه جهت خرید و تحویل به دانشکده.
12 - تهیه پیش نویس و ارسال نامه های اداری برای مدیران دانشگاه جهت پیگیری امورات دانشکده. 
13- خرید نیازهای ضروری و پذیرایی جلسات از محل تنخواه گردان در اختیار دانشکده.
14- تنظیم اسناد هزینه کرد دانشکده و ارسال به مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه. 
15- بررسی مسائل و مشکلات کارکنان و پیگیری برای حل و رفع آن.
16- نماینده دانشکده  جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات درخواستی  دانشگاه.
17- برآورد هزینه های سالانه یا نیم سال کلیه برنامه های دانشکده از قبیل علمی ، آموزشی ، پژوهشی و... با هماهنگی مسئولین مربوطه.
18- انجام اقدامات لازم در جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع .
19- پیگیری و انجام سایر امورات ارجاع شده از سوی رئیس دانشکده.