نام : بهرام
نام خانوادگی : کریمی
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیکی : 
تلفن تماس: 9-35302608-011

 

شرح وظایف:
مسئول دفتر دانشکده
1- دریافت دستور و برنامه کار از ریاست 
2- تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات آنها با ریاست. 
3- برقراری ارتباط تلفنی رئیس با داخل و خارج از سازمان .
4- آماده کردن پرونده های مربوط به نشست هایی که در اتاق رئیس تشکیل می شود. 
5- اطلاع رسانی به شرکت کنندگان در جلسات .
6- راهنمایی ارباب رجوع و هدایت آنها به واحدهای مربوط.
7-تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای رئیس و معاونان برحسب ضرورت.
8- تایپ پیش نویس و گزارشات اداری .
9- انجام دیگر کارهای محوله برابر دستورات رئیس.