کاربرگ

فرم  ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران - 1395(فرمت pdf)  (فرمت doc)مصوبات و آیین نامه ها
 
   دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران -
1395(فرمت pdf