تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 جهت انتخاب واحد دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی93و94  شنبه 10 / 06/ 1397
 انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی95و96  یک شنبه 11 / 06/ 1397
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی95  شنبه 10 / 06/ 1397
 انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی96  یک شنبه 11 / 06/ 1397
 ثبت نام با تأخیر  دوشنبه 12 / 06/  1397
 شروع کلاس ها  شنبه 24/ 06/ 1397
 حذف و اضافه«حذف و اضافه ی یک درس فقط بر اساس ماده ی13 آیین نامه ی کارشناسی ارشد»  شنبه 31 / 06/ 1397
پایان کلاس ها  چهارشنبه  12  /  10/  1397
 شروع و پایان امتحانات پایان نیمسال  شنبه 15 / 10/ 1397 تا چهار شنبه 26 / 10/ 1397