تقویم دانشگاهی نیمسال اول و دوم  سال تحصیلی 97-98 دوره کارشناسی

                                             نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

ثبت نام  با تاخیر   12/6/97

 ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی  10/6/97  تا  11/6/97

تذکر: 10/6/97  ورودیهای 94 ، 93 و ماقبل

تذکر: 11/6/97 ورودیهای 96، 95

24/6/97

 شروع کلاس ها

31/6/97   تا  1/7/97

 حذف و اضافه

از 24/9/97

 هفته ارزشیابی

1/10/97

 حذف تکدرس

8/10/97

 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

12/10/97

 پایان کلاس ها

از شنبه 15/10/97 تا چهارشنبه 26/10/97

 امتحانات پایان نیمسال

6/11/97

 مهلت ثبت نهایی نمره در سیستم سما

تذکر: ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 98-97 به تفکیک ورودیها جدول فوق، بر اساس تاریخ ذکر شده، هر روز از ساعت 8 الی 12 و 12 الی 16 انجام می شود و از ساعت 16 الی 8 صبح فردای آن روز، به صورت مشترک برای ورودیها همان روز انجام خواهد شد.

 

                                             نیمسال دوم  سال تحصیلی 98-97

 

ثبت نام  با تاخیر   13/11/97

 ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98  07/11/97  تا  10/11/97

13/11/97

 شروع کلاس ها

23/11/97   تا  24/11/97

 حذف و اضافه

از 21/2/98

 هفته ارزشیابی

28/2/98

 حذف تکدرس

11/3/98

 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

13/03/98

 پایان کلاس ها

از شنبه 18/03/98 تا چهارشنبه 29/03/98

 امتحانات پایان نیمسال

08/04/98

 مهلت ثبت نهایی نمره در سیستم سما

 

تذکر: ثبت نام نیمسال دوم بر اساس تاریخ ذکر شده در جدول فوق انجام خواهد شد. در صورت هرگونه تغییر متعاقبا اعلام خواهد شد.