برگزاری گارگاه مستشرقان در دانشکده الهیات
1397/12/22
دفاع از پایان نامه ارشد آقای بابک هادیان
1397/12/22
کسب عنوان دانشجو ی برتر و پژوهشگر برتر در جشنواره های برتر ایران توسط خانم ندا راه بار
1397/12/20
فراخوان دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری
1397/12/20
نشست صمیمی کارکنان با رئیس دانشکده
1397/11/14
برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1397/11/10