دفاع از پایان نامه ارشد خانم فاطمه خلیلی
1398/11/8
دفاع از پایان نامه ارشد خانم زهرا نجاریان
1398/11/7
دفاع از پایان نامه ارشد خانم زهرا ولی زاده
1398/11/7
ذفاع از پایان نامه ارشد آقای تقی خلیلی
1398/11/6
دفاع از پایان نامه دکتری خانم معصومه طاهریان قادی
1398/11/6
دفاع از پایان نامه دکتری آقای غلامرضا اکرمی
1398/11/6